પરિપત્રો


                                                   પરિ૫ત્રો 
INSPIRE (ઇન્સપાયર) એવોર્ડ અંતગર્ત કામગીરી તથા માર્ગદર્શન પરિપત્ર 

ડીઝીટલ વીકની ઉજવણી કરવા બાબતનો પરિપત્ર 

 

ગુણોત્સવ-પ અંતર્ગત ઉપચારાત્મક કાર્ય કરવાઅંગે નો પરિપત્ર 


 

રજા અંગેના નિયમો સાથેની માહિતી


 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો