શિક્ષક તાલીમ

 શિક્ષક સજજતા તાલીમ બ્લોક કક્ષા તા-૩ જુન થી ૬ જુન-૨૦૧૫ 

સામાજિક વિજ્ઞાન/ ગણિત વિજ્ઞાન  સ્થળ:- પોગલુ પ્રાથમિક શાળા

 પૌરાણિક ભોજ૫ત્ર નિહાળતા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનમાંથી ઉ૫સ્થિત શ્રી ભાર્ગવભાઇ સાહેબ પ્રાંતિજ તાલુકાના બીટ નિરીક્ષકશ્રી ત્રીગુણાબેન પંડયા 
લાઇફ સ્કીલ થ્રુ ડ્રામા તલીમ શેઠ.પી.એન્ડ આર હાઇસ્કુલ  પ્રાંતિજ.
 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો